Adatkezelési Irányelvek

vásárlóink, érdeklődőink, partnereink, követőink részére
Érvényes: 2021. október 06.-ától

1. Adatkezelő meghatározása:

Adatkezelő neve: G-Dialog Group Betéti Társaság
Adatkezelő képviselője: Janklovics Ildikó ügyvezető
Adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Klauzál utca 62.
Adatkezelő nyilvántartója: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-06-071176
Adatkezelő adószáma: 26268336-2-13
Adatkezelő weboldala: www.moocall.hu
Adatkezelő e-mail címe: moocallhungary@gmail.com
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 932 9498, +36 30 9227 985

2. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a G-Dialog Group Betéti Társaság (továbbiakban GDG) adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Adatkezelés alatt az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítését kell érteni.
Adatkezelő pedig az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes azonosításra alkalmas adatokon azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtünk és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, azaz ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
A GDG számára kiemelt fontosságú cél a vevői, valamint a GDG weboldal látogatói, valamint a GDG termékei, vagy tevékenysége iránti érdeklődők (mindannyian: érintettek) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. A GDG elkötelezi magát az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget tesz. A GDG a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
A GDG figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

3. Az adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A GDG adatkezelésének céljai
1. a www.moocall.hu oldalon történő vásárlás biztosítása és a kezdeményezett megrendelések teljesítése
2. online érdeklődés / információ kérés – kihelyezett űrlapon keresztül
3. a gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelés (pl: számlázás, adóbevallási kötelezettségek teljesítése)
4. a GDG-vel jogviszonyba került érintettekkel szembeni esetleges igényérvényesítés, és az érintettek igényérvényesítései

Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyen keresztül az érintettek által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalon bővebb információ kérésére is lehetőséget biztosítunk, további kapcsolatfelvétel céljából.

4. Az adatkezelésre vonatkozó elvek

• Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően.
• Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése és kezelése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges.
• Pontosság: A GDG a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére.
• Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz a GDG annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges.
• Korlátozott tárolhatóság: A GDG az adatok tárolása során törekszik csak a lehető legszükségesebb ideig történő megőrzésre
• Integritás és bizalmas jelleg: A GDG a személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát.
• Elszámoltathatóság: A GDG törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására, ellenőrizhetőségére
• Tájékoztatás: Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, az érintettektől biztosítjuk, hogy a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
• A GDG semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A GDG a véletlen vagy szándéka ellenére tudomására jutott különleges személyes adatokat nem gyűjti, nem kezeli, nem hozza nyilvánosságra, azokat az érintett tájékoztatása mellett az észlelést követően azonnal megsemmisíti.
• Egyebekben a GDG a véletlen vagy szándéka ellenére tudomására jutott különlegesnek nem minősülő személyes adatokat sem gyűjti, vagy kezeli, illetve hozza nyilvánosságra főszabály szerint, és azokat az észlelést követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, kivéve, ha azok kezeléshez az érintett a GDG tájékoztatását követően a fenti határidőben kifejezetten hozzájárul.
• Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

5. Az adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, az adatkezelés jogalapja

A GDG az érintettek adatainak kezelését adatkezelési célonként eltérően végzi. Az, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az függ az adatgyűjtés céljától.

5.1. a vásárlás biztosítása és a megrendelések teljesítése
Amikor látogatóink a www.moocall.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan esetek, amikor a GDG által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik az érintettek bizonyos személyes adatainak (például név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) megadása, illetve elküldése.
Ha ön a www.moocall.hu weboldalát meglátogatja, a GDG az ön gépén cookie-ban (sütiben) tárolja az ön – személyéhez nem köthető, anonim- azonosítóját, amely ahhoz szükséges, hogy a weboldal újbóli meglátogatásakor a böngészést folytathassa.
Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A weboldal bizonyos vásárlási funkcióinak használatához, a vásárláshoz, a termék kifizetésének azonosításához, annak kiszállításához és az arról való tájékoztatáshoz és kapcsolatfelvételéhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni. Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.
Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógépek merevlemezén és a GDG által működtetett weboldalak Websupport Magyarország Kft.1132 Budapest,Victor Hugo utca 18-22; Az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015, e-mail címe: support@websupport.hu, telefonos elérhetőség: +3622787674, tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő tárhelyszolgáltató tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Websupport Magyarország Kft. tárhelyszolgáltató szerverén található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.
Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.
A rendelkezésre bocsájtott adatok közül a GDG a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnerének (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat adja át, abból a célból, hogy a teljesítés eredményesen megtörténhessen. Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím; valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaságnak megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az ilyen esetekben a továbbított adatok kezelésére a partner adatkezelési szabályzata az irányadó, azzal, hogyha adatai törlése felől intézkedik a GDG-nél, mi biztosítjuk adatai törlését a továbbított adatok címzettjeinél is.
A GDG felhívja az érintett figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében megadott adatokat a feladott küldeményen szükségszerűen feltünteti (megcímezi), azt ezáltal a teljesítés érdekében eljáró személyek részére megismerhetővé teszi.
Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

5.2. Online érdeklődés / információ kérés – kihelyezett űrlapon keresztül
Ha a www.moocall.hu oldalon kihelyezett „Bővebb információt kérek” gombra kattint, találni fog egy űrlapot, amelyet kapcsolatfelvételi lehetőségként helyeztünk ki.
A neve, az e-mail címe és a telefonszáma megadását kérjük. Ezeket az adatok bekérésének a célja a további információ küldés és egyeztetés érdekében a kapcsolattartási lehetőség biztosítása.

5.3. jogi kötelezettségek teljesítése
A különböző adó és számviteli és egyéb jogszabályoknak eleget téve a GDG köteles begyűjteni minden adott vásárláshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat: név, lakcím vagy számlázási név, számlázási cím.
Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógépek merevlemezén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.
A fenti személyes adatok a vásárlást igazoló papíralapú számlán történő megjelenése esetén a társaság székhelyén kerülnek tárolásra.
A számlák elektronikus úton történő kiállítása a www.szamlazz.hu portálon keresztül történik. Az online számlázó felület adatvédelmi irányelveiről részletesen a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ oldalon olvashatnak.
Az adatok a GDG a könyvelését végző és ellenőrző személyeknek (mint adatfeldolgozók) továbbá a NAV és az arra feljogosított hatóságok részére kerülnek továbbításra. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a GDG-t, az jogszabályi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben az adatok vásárlást igazoló olyan papíralapú számlán is megjelennek, melyet a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnernek kell az érintettnek kézbesíteni (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak), akkor a GDG gondoskodik a dokumentum olyan módon történő csomagolásáról, mely az érintett kivételével megakadályozza annak megismerhetőségét. A számla ilyen módon történő átadása nem minősül adattovábbításnak, mivel az adat megismerhetősége harmadik személynek nem lesz biztosított.
A teljesítésről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ának rendelkezése szerint 8 évig őrizzük meg, azt követően – ha a kezelésnek más jogalapja nincs, – az elektronikus számlák törlésre, a papír alapú számlák megsemmisítésre kerülnek, melyek naplófájlban és jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, mely alapján az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

5.4. jog és igényérvényesítés
A GDG a vele jogviszonyba kerülő érintettek adatait abból a célból is kezeli, hogy esetleges érintettekkel szembeni kár, vagy más igény érvényesítése, vagy jogvita estén a GDG igényeit a megfelelő érintettel a szükségessé váló kommunikációs csatornákon érvényesíteni tudja, vagy a vele szemben érvényesített igényt azonosítani tudja. Ehhez szükségszerűen az alábbi adatokat kezeli: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógépek merevlemezén és a GDG által működtetett weboldalak Websupport Magyarország Kft. tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
Adattárolás az adott jogviszony (pl.: vásárlás) megszűnését (pl.: teljesítéssel, azaz áruátvétel) követő 5 évig, vagy az adatkezelő tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Websupport Magyarország Kft. tárhelyszolgáltató szerverein található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.
Az adatok az igényérvényesítéssel érintett személyek részére (behajtóiroda, ügyvéd, bíróság stb.) részére kerülhetnek továbbításra, abban az esetben, ha az eljárás azt szükségessé teszi.
Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.
Amennyiben az igényérvényesítési eljárás során az adatok papír alapú dokumentumba kerülnek, a dokumentumok a társaság székhelyén kerülnek tárolásra, melyek a tárolási idő lejártával jegyzőkönyvben rögzített módon kerülnek megsemmisítésre.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdekének érvényesítése, mivel ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ez esetben az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

5.5. Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

A honlapunkra kihelyezett telefonszámaink felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk és a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Ha csak egyszeri telefonbeszélgetésről van szó, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 30 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a moocallhungary@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számát, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem további egyeztetésben állapodunk meg vagy vásárol is tőlünk, akkor nevét és telefonszámát elmentjük a telefonunkra, további kapcsolattartás érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

5.6. Közösségi oldalunk – #MoocallHungary Facebook oldalunk

Ha kedveli ezen oldalunkat, a nevén kívül láthatjuk a nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és a hozzászólásait, hozzájárulása alapján. Célunk a szolgáltatásaink népszerűsítése, referencia-anyagok és információk megosztása széles körben, gyors híreink közzététele.
Néha kiemelünk egy-egy bejegyzést az oldalon, ami azt jelenti, hogy fizetünk érte, hogy még több emberhez eljussanak a bejegyzéseink. Ezekben az esetekben is látni fogjuk, ha kedveli vagy nyilvánosan osztja meg a bejegyzést, sőt a hozzászólásait is, hozzájárulása alapján.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Nem őrizzük meg ezeket az adatokat, az irányítás az ön kezében van. Ön dönt arról, kedveli-e az oldalunkat, hozzászól-e a posztjainkhoz. Amíg vissza nem vonja az oldal kedvelését, vagy amíg meg nem szüntetjük az oldalt, addig látható a neve az oldalt kedvelők között. A moderálási jogot fenntartjuk magunknak, lehetőségünk van kitiltani személyeket az oldalról vagy törölni a hozzászólásaikat. Ez a rosszindulatú, az oldal szellemiségével össze nem egyeztethető bejegyzéseknél fordulhat elő.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Kattintson a „Mégsem tetszik ez az oldal” gombra! A saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

5.7. Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnerekkel, segítséget kérünk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyektől, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk. Néha az ő munkavállalóikkal is felvesszük a kapcsolatot.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

A jogos érdek miatt
Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

5.8. Sütiket is kezel honlapunk
A süti (cookie) egy kis szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez sütiket használunk. Ezen kívül közösségi média-, hirdető és elemző partnereinkkel megosztjuk a weboldalhasználatodra vonatkozó adatokat, ők pedig kombinálhatják ezeket más olyan adatokkal, amelyeket megadtál számukra vagy az általad használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához.

A weboldal a Google Analytics-et, Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást használja („Google”). A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ, a számítógépén tárolt szöveges fájlok formájában, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által az e weboldal használatáról (beleértve az IP-címedet) származó információkat a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. A Google ezt az információt felhasználja a webhely használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetőinek weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. A Google soha nem fogja társítani IP-címedet más Google-adatokkal.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk.

pl:
• _ga: Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. Ez a süti igényli/nem igényli a hozzájárulásodat.
• _gat: Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához. Ez a süti igényli/nem igényli a hozzájárulásodat.
• _gid: Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. Ez a süti igényli/nem igényli a hozzájárulásodat.

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngésződben a sütiket:
InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

6. Az adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Az adatfeldolgozás információs rendszerrel történik.

Az adatfeldolgozást végzi:

Adatkezelő és munkatársai

Tárhelyszolgáltatás
Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, e-mail: support@websupport.hu, telefonos elérhetőség: +3622787674
Hozzáférés és a levelezőrendszerhez és a honlap tartalmához, elsődleges feladatuk a domainek lefoglalása, a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.

Honlapkészítés:
Company 365 Online Kft.
Rózsahegyi László
Telefon: +36 30 990 8992
Cím: 2330 Dunaharaszti, Bercsényi utca 39/A
Email: info@company-365.com
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, elsődleges feladata a honlap elkészítése és szerkesztése.

Könyvelés:
Korongok Ásza Bt.
Tel.: 0620-911-5887
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Hangszóró utca 9.
Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.

7. Adatbiztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
Honlapunk és tárhelyünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik.

Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a moocallhungary@gmail.com címre
Az adatokat a GDG megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

a) Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, mi tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk önnek, hol tehet panaszt stb.

b) Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatát, kérésére helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot önről, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha jogalap nélkül kezeltünk önről egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhat, törlés lesz a vége gond nélkül.
Ha előfordulna, hogy például névvel ad rólunk klassz véleményt, vagy kiteszünk egy közös fotót a közös munkáról, majd később élni szeretne az elfeledtetéshez való jogával, megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk önnek.

d) Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

f) Adathordozhatóság
Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk önnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat

g) Automatizált döntéshozatal
Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így megbízóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

9. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: moocallhungary@gmail.com

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL http://naih.hu).

Hatályos: 2021. október 06.