Jogi nyilatkozat

 

 

Általános információk

A jelen Jogi Nyilatkozat a www.moocall.hu honlapon („Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket rögzítik. A szolgáltatás során vásárlónak minősül a Honlap látogatója (a továbbiakban: „Vásárló”), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Vásárló a www.moocall.hu szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője a G-Dialog Group Bt. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Klauzál u. 62., Tel: +36-30-932-9498, e-mail: moocallhungary@gmail.com, a továbbiakban „GDG”).

A Honlapot minden igénybe vevő Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő, a Jogi Nyilatkozatot érintő módosításokat a GDG a Honlapon közzéteszi. A GDG fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatot bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket nyomtassa ki.

Amennyiben a jelen Jogi Nyilatkozat és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezései az irányadóak.

 

Szellemi tulajdon védelme

A weblapunkon szereplő szövegek, grafikák, fotók, audio- vagy videóanyagok, valamint ezek elrendezése (a továbbiakban: „Tartalom”) a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak. A moocallhungary.hu oldal fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A www.moocall.hu portál előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A www.moocall.hu portálról szerzett értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

 • nem módosítja az eredeti információt
 • a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti

 

Felelősség korlátozása és kizárása

A honlap látogatása és használata saját kockázatra történik.

A GDG a használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A GDG nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A GDG bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A moocallhungary.hu működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Vásárlóra nézve.

A honlaphoz való hozzáféréssel, annak használatával, esetleges hiányosságával, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával kapcsolatban a GDG a felelősségét kizárja, kivéve annyiban és abban a mértékben, amennyiben a Ptk., vagy más kógens jogszabály a felelősség korlátozását tiltja.

A GDG üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti, korlátozhatja, vagy eltávolíthatja a honlap tartalmának egy részének vagy egészének az elérhetőségét. A GDG az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot. A Vásárló vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen Feltételeket köteles betartani a honlap felhasználása során.

Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, a GDG különböző külső honlapokra hivatkozhat. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor a Vásárló még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit. A Vásárló elfogadja, hogy a GDG még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll a GDG-vel, és a GDG semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelenített tartalomért. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Honlap Vásárlóinak kényelmét szolgálják.

 

Harmadik felek hivatkozásai

A honlapon más oldalakra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A honlapon szereplő ilyen hivatkozások megjelenítése nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat a GDG jóváhagyta. Ezek az oldalak és források a GDG ellenőrzésén kívül esőnek minősülnek.

A jelen honlap tartalmazhat a honlap más Vásárlói által feltöltött információkat és anyagokat. Ezek az információk és anyagok a GDG ellenőrzése és jóváhagyása nélkül is felkerülhetnek a honlapra, vagy a GDG Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára például komment, hivatkozás formájában, melyeket a GDG nem hagyott jóvá. A honlapon, vagy a Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalon más Vásárlók által kifejtett nézetek nem tükrözik a GDG által képviselt és felvállalt nézeteket és értékeket.

 

Magatartási szabályok

A honlap használata során a Vásárló köteles minden alkalmazandó jogszabályt betartani, így különösen köteles mások jogainak, emberi méltóságának és jó hírének tiszteletben tartására. A GDG honlapját, illetőleg a GDG Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalát, az azokon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni a jogszabályokat sértő módon.

Amennyiben a jelen Jogi Nyilatkozatot sértő tevékenység jut a GDG tudomására, illetve a jelen Jogi Nyilatkozatot sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé a honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, a GDG jogosult – de nem köteles – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani.

 

 

Fórumszabályok és tartalmi előírások

A GDG honlapján foglalt tartalom, közlemények hatékonyabb eljuttatása céljából Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalt üzemeltet, melyeken kommentek megosztására alkalmas fórumot alakíthat ki.

A fórumba érkező kommentek, kérések és bejegyzések a megjelenés előtt előzetes moderáláson eshetnek át. A moderálást nem automatizált rendszer végzi, hanem a GDG munkatársai, ezért a moderálás válaszideje eltérő lehet. A GDG jogosult folyamatosan nyomon követni az eszmecseréket és a megjelenő egyéb bejegyzéseket és kéréseket. A fentiek tartalma azonban nem tekinthető a GDG részéről semmilyen kötelezettségvállalásnak, és ennek megfelelően a GDG a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja felelősségét minden olyan hibáért, meghibásodásért, téves állításért vagy pontatlanságért, amelyek esetlegesen a fent említett oldalak tartalmából eredően merülnek fel.

Fórumok és egyéb interaktív szolgáltatások igénybevétele során, illetve bármilyen olyan lehetőség használata során, amellyel a Vásárló akár a GDG Honlapjára, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára tartalmat tölt fel, kommentet ír, a Vásárló köteles az alábbi tartalmi előírásokat mindenben betartani („Tartalmi Előírások”). Az elírások a közlemények, bejegyzések vagy feltett anyagok minden részére és egészére is vonatkoznak. A közlemények és feltett anyagok:

 • Legyenek pontosak (ha tényeket tartalmaznak).
 • Legyenek eredetiek (ha véleményt tartalmaznak).
 • Feleljenek meg a magyar jogszabályoknak.

A GDG minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy felmérje azokat az esetleges kockázatokat, amelyeket a honlapján, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalán elérhető fórumok harmadik személyek általi használata rejt felhasználói számára, és eseti alapon dönt arról, hogy az adott szolgáltatás moderálása szükséges-e (a moderálás típusára vonatkozó döntéssel együtt) e kockázatok fényében. A GDG nem köteles azonban fórumot vagy a honlapján biztosított felületeket felügyelni és kifejezetten kizár minden felelősséget minden olyan kár tekintetében, amely amiatt merül fel, hogy a felhasználó az – akár moderált, akár nem moderált felületen jogsértést követ el.

Amennyiben a Vásárló olyan hozzászólást, közleményt vagy bejegyzést talál, amely megítélése szerint sérti a jelen Jogi Nyilatkozatot, jogellenes vagy bármilyen módon a Tartalmi Előírásokba vagy a jelen Feltételekbe ütközik, e-mailben jelezheti a GDG részére a moocallhungary@gmail.com címen. Bejelentésében, kérjük, nevezze meg a kifogásolt tartalmat és annak pontos elérhetőségét, illetőleg a kifogásolás indokait.

Amennyiben a GDG a saját belátása szerint eljárva úgy találja, hogy a Vásárló bejelentése megalapozott, úgy az adott tartalmat eltávolítja.

A GDG honlapjára, a Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára feltöltött tartalmak nem minősülnek bizalmas és védett tartalomnak. A feltöltő Vásárló a tartalomhoz fűződő minden jogát fenntarthatja, de köteles korlátozott felhasználási jogot engedélyezni a GDG számára az adott tartalom használatára, tárolására és másolására, valamint annak terjesztésére és harmadik személyek rendelkezésére bocsátására vonatkozóan.

 

 

Hivatkozások

A honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

 

Alkalmazandó jog

A jelen Jogi Nyilatkozatra, annak tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

 

Elérhetőségek:

 • A GDG neve:G-Dialog Group Betéti Tásaság (röviden: GDG)
 • Telefon:+36-30-932-9498
 • E-mail:moocallhungary@gmail.com, gdialoggroup@gmail.com
 • Cégjegyzékszáma:13-06-071176
 • Nyilvántartó bíróság:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Székhelye:2330 Dunaharaszti, Klauzál utca 62.
 • Adószáma:26268336-2-13